Cách attach, restore database vào SQL Server trên linux

cai-dat-microsoft-sql-server-tren-centos-7
Phần tiếp theo trong loạt bài ghi chép về Laravel, MS SQL-Server trên Linux. Trong bài hôm nay, tôi xin chia sẻ lại cách thức để attach hoặc restore database SQL Server trên Linux (Ubuntu, CentOS). Attach, restore database vào SQL Server trên linux không khó. Trong hướng dẫn này tôi sử dụng Microsoft SQL Server Management Studio 18 để thao tác SQL-Server-Management-Studio-Linux
  • Server type: Database Engine
  • Server name: Tên máy chủ SQL Server
  • Authentication: Phương thức SQL Server Authentication
  • Sử dụng tài khoản sa, hoặc tài khoản có quyền quản trị database

Backup database SQL Server

backup-database Chọn nơi lưu file *.bak

Attach database SQL Server trên Linux

Để Attach database SQL Server trên Linux, trước tiên chúng ta cần phải copy 2 file raw của database (*.mdf*.ldf) vào vị trí: /var/opt/mssql/data/ Sau đó, thao tác trên SQL Server Management Studio như sau: Attach-database-linux Attach-database-add Attach-database-mdf

Restore database SQL Server trên Linux

Để việc restore database được thuận lợi, trước khi khôi phục, ta cần tạo một database trắng với tên tuỳ ý. Sau đó chuột phải vào database vừa tạo, chọn Task \ Restore \ Database… Chọn đến file backup *.bak đã lưu, trong phần tuỳ chọn, nhớ tích chọn Overwrite…

UpForShare.com biên soạn

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *