Những lệnh MySQL quan trọng cần nhớ

MariaDB trước kia là MySQL, một hệ quản trị CSDL thường dùng trên VPS/Server Linux. Nhớ một số lệnh quan trọng của MySQL là điều cần thiết với người quản trị Server.

Đăng nhập vào MySQL bằng lệnh: mysql -u root -p

Thư mục chứa database

Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục: /var/lib/mysql

Quản lý tài khoản và phân quyền

Các thao tác database

Các thao tác table

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh:USE mydatabase;

Các thao tác sao lưu và phục hồi

Cách tạo database mới bằng dòng lệnh ở đây

lenh-mysql
Những lệnh MySQL quan trọng cần nhớ

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

1 thought on “Những lệnh MySQL quan trọng cần nhớ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *