Cách thay đổi DNS cho máy chủ Linux

Cách thay đổi DNS cho máy chủ Linux 1
Hướng dẫn thay đổi DNS trên Linux (bao gồm tất cả các hệ điều hành Linux thông dụng như Ubuntu, Centos, Redhat,..) Đôi khi, vì một lý do nào đó, trong quá trình quản trị Server Linux, bạn sẽ có nhu cầu muốn thay đổi DNS của máy chủ. Có thể để cải thiện tốc độ mạng, cũng có thể để khắc phục vài lỗi kết nối trong quá trình cài đặt ứng dụng… Cách đổi DNS máy chủ linux như sau: Open DNS: sudo sh -c "echo nameserver 208.67.222.222 > /etc/resolv.conf" sudo sh -c "echo nameserver 208.67.220.220 > /etc/resolv.conf" Google DNS: sudo sh -c "echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf" sudo sh -c "echo nameserver 8.8.4.4 > /etc/resolv.conf" CloudFlare DNS: sudo sh -c "echo nameserver 1.1.1.1 > /etc/resolv.conf" sudo sh -c "echo nameserver 1.0.0.1 > /etc/resolv.conf" Kiểm tra lại bản ghi DNS bằng lệnh: vi /etc/resolv.conf:q để thoát Hết hướng dẫn (:
5/5 - (3 votes)

3 thoughts on “Cách thay đổi DNS cho máy chủ Linux

  1. Pingback: Máy chủ AWS Amazon Lightsail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *