browser-cache-ttl
Cấu hình Browser Cache TTL trên OpenLiteSpeed

Bài viết này nhằm ghi chú lại cách cài đặt custom header cho OpenLiteSpeed. Cấu hình Browser Cache TTL trên OpenLiteSpeed. Chi tiết các bước như sau:

Các bước cài đặt Browser Cache TTL

Bước 1:

Truy cập bảng điều khiển OpenLiteSpeed, chọn Virtual Hosts > Context

Virtual Hosts - Context

Đồng thời bấm dấu + ở góc phải để tạo mới context với kiểu Static

Browser Cache TTL

Bước 2:

Cài đặt Browser Cache TTL  OpenLiteSpeed cho site thông thường

Màn hình Static Context Definition hiện ra ta cấu hình như sau:

URI: exp:^.*(woff|woff2|jpg|jpeg|png|css|js|gif|svg|webp)$

Location: $DOC_ROOT/$0

Accessible và Enable Expire: Yes

Expires By Type: application/javascript=A15552000, text/css=A15552000

Header Operations:

Cài đặt Browser Cache TTL  OpenLiteSpeed cho site WordPress

URI: exp:^.*(woff|woff2|jpg|jpeg|png|css|js|gif|svg|webp|fon|fot|ttf)$

Location: $DOC_ROOT/$0

Accessible và Enable Expire: Yes

Expires By Type: text/css=A15552000, image/gif=A15552000, image/x-icon=A15552000, image/jpeg=A15552000, application/x-javascript=A15552000, text/javascript=A15552000, application/javascript=A15552000, image/png=A15552000, image/webp=A15552000, font/ttf=A15552000, font/woff=A15552000, font/woff2=A15552000, application/x-font-ttf=A15552000, application/x-font-woff=A15552000, application/font-woff=A15552000, application/font-woff2=A15552000

Header Operations:

Hoàn thành bấm Save. Done. Nhớ khởi động lại OpenLiteSpeed rồi hãy xem giá cả thị trường

Người viết ✅

LiteSpeed Beginer

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

View All Post

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *