Cấu hình Browser Cache TTL trên OpenLiteSpeed

browser-cache-ttl

Bài viết này nhằm ghi chú lại cách cài đặt custom header cho OpenLiteSpeed. Cấu hình Browser Cache TTL trên OpenLiteSpeed. Chi tiết các bước như sau:

Trước tiên, để kiểm tra xem bạn đã bật Browser Cache TTL chưa thì vào Setting của plugin LiteSpeed Cache. Chú ý phần Cache > Browser

Browser Cache TTL

Tuy nhiên để phần này hoạt động đúng, chúng ta phải cài đặt lại:

Các bước cài đặt Browser Cache TTL

Bước 1:

Truy cập bảng điều khiển OpenLiteSpeed, chọn Virtual Hosts > Context

Virtual Hosts - Context

Đồng thời bấm dấu + ở góc phải để tạo mới context với kiểu Static

Browser Cache TTL

Bước 2:

Cài đặt Browser Cache TTL  OpenLiteSpeed cho site thông thường

Màn hình Static Context Definition hiện ra ta cấu hình như sau:

URI: exp:^.*(woff|woff2|jpg|jpeg|png|css|js|gif|svg|webp)$

Location: $DOC_ROOT/$0

Accessible và Enable Expire: Yes

Expires By Type: application/javascript=A15552000, text/css=A15552000

Header Operations:

Cài đặt Browser Cache TTL  OpenLiteSpeed cho site WordPress

URI: exp:^.*(woff|woff2|jpg|jpeg|png|css|js|gif|svg|webp|fon|fot|ttf)$

Location: $DOC_ROOT/$0

Accessible và Enable Expire: Yes

Expires By Type: text/css=A15552000, image/gif=A15552000, image/x-icon=A15552000, image/jpeg=A15552000, application/x-javascript=A15552000, text/javascript=A15552000, application/javascript=A15552000, image/png=A15552000, image/webp=A15552000, font/ttf=A15552000, font/woff=A15552000, font/woff2=A15552000, application/x-font-ttf=A15552000, application/x-font-woff=A15552000, application/font-woff=A15552000, application/font-woff2=A15552000

Header Operations:

Hoàn thành bấm Save. Done. Nhớ khởi động lại OpenLiteSpeed rồi hãy xem giá cả thị trường

Tắt wordpress cron và bật cron của Linux

Disable wp_cron bằng mã này: define('DISABLE_WP_CRON', true); trong file wp-config.php

Sử dụng linux cron, php:

*/5 * * * * /usr/local/lsws/lsphp74/bin/php /home/site-ltd/public_html/wp-cron.php >/dev/null 2>&1

Kiểu php khác:

Sử dụng curl:

hoặc chạy với wget:

*/5 * * * * wget -q -O - https://site-ltd/wp-cron.php?doing_wp_cron >/dev/null 2>&1

Tùy thuộc vào loại web server và phiên bản php nào mà bạn sử dụng cho thích hợp.

5/5 - (4 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CÁC TIN KHÁC