Link download Ubuntu

Tải về Ubuntu các phiên bản

Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus)

64-bit PC (AMD64) desktop image

64-bit PC (AMD64) server install image

Ubuntu 18.04.2 LTS (Bionic Beaver)

64-bit PC (AMD64) desktop image

64-bit PC (AMD64) server install image

CDN in VN: http://mirror.clearsky.vn/ubuntu-releases/

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *