Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS

Hướng dẫn Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 6/7/8 64bit. (Các hướng dẫn trên blog upforshare chỉ sử dụng bản 64bit)

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án repository từ Fedora team cung cấp rất nhiều gói add-on package mà chúng ta thường dùng cho các bản Linux bao gồm CentOS, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) và Scientific Linux.

Tương tự như EPEL, REMI repository cũng là một repo miễn phí được sử dụng phổ biến. Repo này được tạo và duy trì bởi một người Pháp tên là Remi Collect.

Cài đặt EPEL Repo trên CentOS

Cách 1: chạy lệnh yum install epel-release

Nếu cách 1 xịt thì chuyển qua cách 2

Cách 2:

Đối với CentOS 6: yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm

Đối với CentOS 7: yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

Thêm các tùy chọn khác tại trang chủ epel

Cài đặt REMI Repo trên CentOS

Đối với CentOS 6: rpm -Uvh https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm

Đối với CentOS 7: rpm -Uvh https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Trang chủ remirepo

Cách kiểm tra các Repo nào đang được bật

yum repolist

Hãy nhớ các cách cài đặt repo này vì đôi khi cần bổ sung một số thư viện. Ví dụ như libargon2 khi cài OpenLiteSpeed

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *