Centmin Mod

Centmin Mod 1

Giới thiệu Centmin Mod LEMP Stack

Vâng, lại là một LEMP Stack tiếng tăm khác. Có vẻ như các lập trình viên rất thích sáng tạo các gói web server trên nền tảng NginX. Đối lập với Webinoly. Centmin Mod chỉ chạy trên CentOS (CentOS 6,7)

Trước khi cài đặt, bạn phải kiểm tra và đảm bảo SELINUX đã được tắt.

Kiểm tra trạng thái service SELINUX bằng lệnh: sestatus

Tắt SELINUX:

setenforce 0
echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config
reboot

Bắt đầu cài đặt Centmin Mod

Tham khảo nhiều hơn tại Centmin Mod Install

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller73.sh && chmod 0700 betainstaller73.sh && bash betainstaller73.sh

Sau quá trình cài đặt, sử dụng lệnh centmin để truy cập bảng điều khiển Centmin Mod control panel
--------------------------------------------------------
Centmin Mod Menu
--------------------------------------------------------
1). Centmin Install
2). Add Nginx vhost domain
3). NSD setup domain name DNS
4). Nginx Upgrade / Downgrade
5). PHP Upgrade / Downgrade
6). XCache Re-install
7). APC Cache Re-install
8). XCache Install
9). APC Cache Install
10). Memcached Server Re-install
11). MariaDB 5.2, 5.5, 10, 10.1 Upgrade Sub-Menu
12). Zend OpCache Install/Re-install
13). Install ioping.sh vbtechsupport.com/1239/
14). SELinux disable
15). Install/Re-install ImageMagick PHP Extension
16). Change SSHD Port Number
17). Multi-thread compression: pigz,pbzip2,lbzip2,p7zip etc
18). Suhosin PHP Extension install
19). Install FFMPEG and FFMPEG PHP Extension
20). NSD Re-install
21). Update - Nginx + PHP-FPM + Siege
22). Add WordPress Nginx vhost + WP Super Cache
23). Update Centmin Mod Code Base
24). Exit
--------------------------------------------------------
Enter option [ 1 - 24 ]

Centmin mod cho đến nay vẫn là LEMP stack cho hiệu năng vận hành WordPress tốt nhất theo cảm nhận của tôi.

 

Tác giả: LiteSpeed Beginer

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *