Thêm website trên OpenLiteSpeed

Thêm website trên OpenLiteSpeed 1
Hướng dẫn cách thêm website trên OpenLiteSpeed. Thực chất đây chính là việc thêm Virtual Hosts trên OpenLiteSpeed. Sau khi cài đặt OpenLiteSpeed. Bạn có thể add thêm các site vào web server này. Tuy nhiên hầu hết các hướng dẫn thêm Virtual Hosts hiện nay trên mạng đều là cách cấu hình mặc định. UpForShare.com xin chia sẻ cách cấu hình Virtual Hosts bảo mật hơn như sau.

Thêm user riêng cho mỗi Virtual Hosts

Mỗi website (hay mỗi Virtual Hosts) sẽ chạy trên 1 user riêng. Vì vậy, trước khi thêm Virtual Hosts, ta tạo user cho Virtual Hosts trước bằng lệnh sau: useradd -m <tên user> Bạn nhớ đặt password cho user vừa tạo với lệnh passwd Lệnh trên đồng thời tạo thư mục mang tên user trong home, trong thư mục đó ta sẽ tạo thư mục chứa website (htdocs, www, public_site…) mkdir /home/user/htdocs chown -R user:group /home/user/htdocs/ Khi tạo Virtual Hosts bạn chú ý đến phần Basic\Sercurity cấu hình user, group như sau: virtual-hosts-basic Việc cài đặt Virtual Hosts trên user riêng sẽ đảm bảo trong trường hợp 1 user bị hack thì các site ở các user khác vẫn không bị ảnh hưởng.
5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *