Danh sách LiteSpeed PHP Repository Packages

LiteSpeed-PHP-Repository
LiteSpeed PHP Repository Packages (hay gọi tắt LSPHP) là bộ PHP được biên dịch theo “kiểu” riêng của LiteSpeedTech. Nhờ vậy LSPHP đem đến khả năng kết nối nhanh và hiệu quả đặc trưng của LiteSpeed. Trong khuôn khổ bài viết này. UpForShare liệt kê danh sách các mô-đun của php7.2 ổn định và tương thích nhất với WordPress, Laravel hiện nay.

LiteSpeed PHP 7.2 Repository Packages

 • lsphp72.x86_64 : PHP scripting language for creating dynamic web sites
 • lsphp72-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
 • lsphp72-common.x86_64 : Common files for PHP
 • lsphp72-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
 • lsphp72-dbg.x86_64 : The interactive PHP debugger
 • lsphp72-debuginfo.x86_64 : Debug information for package lsphp72
 • lsphp72-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
 • lsphp72-enchant.x86_64 : Enchant spelling extension for PHP applications
 • lsphp72-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • lsphp72-gmp.x86_64 : A module for PHP applications for using the GNU MP library
 • lsphp72-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP
 • lsphp72-intl.x86_64 : Internationalization extension for PHP applications
 • lsphp72-ioncube.x86_64 : Loader for ionCube Encoded Files with ionCube 24 support
 • lsphp72-json.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
 • lsphp72-ldap.x86_64 : A module for PHP applications that use LDAP
 • lsphp72-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • lsphp72-mysqlnd.x86_64 : A module for PHP applications that use MySQL databases
 • lsphp72-odbc.x86_64 : A module for PHP applications that use ODBC databases
 • lsphp72-opcache.x86_64 : The Zend OPcache
 • lsphp72-pdo.x86_64 : A database access abstraction module for PHP applications
 • lsphp72-pear.noarch : PHP Extension and Application Repository framework
 • lsphp72-pecl-apcu.x86_64 : APC User Cache
 • lsphp72-pecl-apcu-devel.x86_64 : APCu developer files (header)
 • lsphp72-pecl-apcu-panel.x86_64 : APCu control panel
 • lsphp72-pecl-igbinary.x86_64 : Replacement for the standard PHP serializer
 • lsphp72-pecl-igbinary-debuginfo.x86_64 : Debug information for package lsphp72-pecl-igbinary
 • lsphp72-pecl-igbinary-devel.x86_64 : Igbinary developer files (header)
 • lsphp72-pecl-mcrypt.x86_64 : Bindings for the libmcrypt library
 • lsphp72-pecl-mcrypt-debuginfo.x86_64 : Debug information for package lsphp72-pecl-mcrypt
 • lsphp72-pecl-memcache.x86_64 : Extension to work with the Memcached caching daemon
 • lsphp72-pecl-memcached.x86_64 : Extension to work with the Memcached caching daemon
 • lsphp72-pecl-msgpack.x86_64 : API for communicating with MessagePack serialization
 • lsphp72-pecl-msgpack-devel.x86_64 : MessagePack developer files (header)
 • lsphp72-pecl-redis.x86_64 : Extension for communicating with the Redis key-value store
 • lsphp72-pecl-xdebug.x86_64 : PECL package for debugging PHP scripts
 • lsphp72-pecl-xdebug-debuginfo.x86_64 : Debug information for package lsphp72-pecl-xdebug
 • lsphp72-pgsql.x86_64 : A PostgreSQL database module for PHP
 • lsphp72-process.x86_64 : Modules for PHP script using system process interfaces
 • lsphp72-pspell.x86_64 : A module for PHP applications for using pspell interfaces
 • lsphp72-recode.x86_64 : A module for PHP applications for using the recode library
 • lsphp72-snmp.x86_64 : A module for PHP applications that query SNMP-managed devices
 • lsphp72-soap.x86_64 : A module for PHP applications that use the SOAP protocol
 • lsphp72-sodium.x86_64 : Wrapper for the Sodium cryptographic library
 • lsphp72-tidy.x86_64 : Standard PHP module provides tidy library support
 • lsphp72-xml.x86_64 : A module for PHP applications which use XML
 • lsphp72-xmlrpc.x86_64 : A module for PHP applications which use the XML-RPC protocol
 • lsphp72-zip.x86_64 : ZIP archive management extension for PHP

LSPHP Repository Packages cần thiết cho wordpress và laravel

Để chạy 1 site wordpress hay laravel thì chỉ cần cài đặt lsphp như trong bài hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed web server là đủ.

Cài lsphp packages

Chúc bạn thành công
5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *